Yazım ve Yayın İlkeleri


BÜRKÜT TÜRK DÜNYASI DERGİSİ

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir.

Dergide Türkçe (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve diğerleri) makalelerin yanı sıra İngilizce makaleler de yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.

Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

Bürküt Türk Dünyası Dergisi’ne gönderilecek makalelerin aşağıdaki makale şablonuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Şablonu

Sayfa Düzeni

Kâğıt boyutu olarak A4 boyutu dikey olarak esas alınmalıdır.

Kenar Boşlukları

Alt

Üst

Sol

Sağ

2 cm

2 cm

3 cm

3 cm

Satır Aralıkları

Makalenin tamamında uygulanacak satır aralıkları şu şekildedir:

Önce

Sonra

Satır Aralığı

Değer

6 nk

6 nk

Birden çok

1,15

Paragraf Girintileri

Öz ve Abstract

Normal Metin

Extended Abstract

0,5 cm

1 cm

1 cm

Girintiler

Öz ve Abstract

40 sözcükten fazla alıntılar

Sol

1 cm

içeriden

Sağ

1 cm

içeriden

Sol

1,5 cm

içeriden

Sağ

1,5 cm

içeriden

       
Yazı Tipi ve Punto

Makalelerin Times New Roman yazı tipi ile hazırlanması gerekmektedir. Makalede bazı karakterleri karşılamak adına farklı yazı tipleri kullanılabilir. Bu yazı tiplerinin de makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Kullanılacak punto büyüklükleri şu şekildedir:

Türkçe ve İngilizce makale başlığı

11 Punto

Kalın

Yazar isimleri

11 Punto

İtalik

Yazar kurum ve iletişim bilgileri

9 Punto

İtalik

Öz ve Abstract

10 Punto

Normal

Metin

11 Punto

Normal

40 sözcükten fazla alıntılar

10 Punto

Normal

Dipnotlar

9 Punto

Normal

Tablolar

10 Punto

Normal

Tablo, şekil, fotoğraf vb. açıklamaları

10 Punto

İtalik

Extended Abstract

11 Punto

Normal

Sayfa Sayısı

Bürküt Türk Dünyası Dergisi’ne gönderilecek makalelerin 7 sayfadan az 30 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir. Makalelerdeki kelime sayısına dair bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Sayfa sayısı fazla olan makaleler hakkında Yayın Kurulunun görüşüne göre hareket edilmektedir.

Başlık

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Makale başlığında bütün harfler, metin içindeki başlıklarda ise sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Öz

Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Öz, 100-150 sözcük ile sınırlandırılmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Çalışmanın üzerinde şekillendiği sözcüklerden en az 3 en fazla 5 tanesinin seçilmesiyle oluşturulmalıdır.

Abstract ve Keywords

Türkçe Öz ve Anahtar sözcüklerin İngilizceye çevirisinden oluşmalıdır.

Extended Abstract

Yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yer almalıdır. Geniş İngilizce özet bölümüne kaynaklar kısmından sonra yer verilmelidir. Bu özet makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar hâlinde olmalıdır.

Giriş

Araştırma konusunun dayandığı temel, alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırmanın problem durumu ve araştırmanın amaçları giriş kısmında belirtilmelidir.

Yöntem

Araştırmanın türü, evreni, örneklemi / araştırma grubu, veri toplama teknikleri, veri toplama araçları ve bunların geçerliği ve güvenirliği, verilerin analizi ile gerekli çalışmalarda etik kurul onayı yöntem kısmında ele alınmalıdır.

Bulgular

Elde edilen bulgular, çalışmanın amacı ve problem durumunu destekler biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle gösterilmelidir.

Tartışma

Ulaşılan bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç

Tartışmalar doğrultusunda beliren düşünceler açıklamalı olarak dikkate sunulmalıdır.

Öneriler

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun araştırma konusu ile ilgili önerilerde bulunulmalıdır.

Kaynaklar

Kaynak gösterilirken APA 7 yazım kılavuzu dikkate alınmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Kitap kaynak gösterme:

Metin içinde:

(Alyılmaz, 2017, s. 25)

Kaynaklar bölümünde:

Alyılmaz, S. (2017). Türkçede nesne tekrarlı fiiller.  Kesit.

Makale Kaynak Gösterme:

Metin içinde:

(Alyılmaz ve Alyılmaz, 2018, s. 36).

Kaynaklar bölümünde:

Alyılmaz, S. ve Alyılmaz, C. (2018). Ağız bilimi çalışmalarının Türkçe öğretimi açısından önemi. Türk Dünyası, 45, 7-38.

Tez Kaynak Gösterme:

Metin içinde:

(Mert, 2002, s. 33)

Kaynaklar bölümünde:

Mert, O. (2002). Kutadgu Bilig’de hâl kategorisi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Ekler

Çalışmanın en sonunda adlandırılarak verilmelidir.

Tablo, Şekiller ve Görseller

Her tablo, şekil ve görsele ait numaralandırılmış adlandırma bulunmalıdır. Bu adlandırmalar 10 punto olmalıdır. Tablolarda tablonun üstünde normal, şekil ve görsellerde altında italik olarak gösterilmelidir.

Diğer Hususlar

Yukarıda belirtilen ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Bürküt Türk Dünyası Dergisi, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukuki sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlayıcı bir durum söz konusu değildir.

Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

Makalelerin Gönderilmesi

Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilmelidir.